Algemene voorwaarden het muziekkwartier (B2B)

Artikel 1 – Definities

 1. Het Muziekkwartier, gevestigd te Delft, KvK-nummer 27312618, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 4. Als dienstverlener niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet meer van toepassing zijn of dat dienstverlener in enige mate het recht zou verliezen om alsnog de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Alle personen die door dienstverlener bij de voorbereiding of uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
 6. Dienstverlener heeft het recht haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dienstverlener zal in dat geval de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.
  Artikel 3 – Betaling
 1. Bij aanmelding voor een training, workshop of andere activiteit, ontvangt opdrachtgever direct de mogelijkheid om eenvoudig online te betalen.
 2. Facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 3. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
 4. Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.
 8. Eventuele restitutie aan opdrachtgever vindt plaats binnen vier weken.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn maximaal 3 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Het aanbod geldt binnen deze gestelde termijn, daarna zal het aanbod vervallen.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De in een offerte vermelde tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij dienstverlener anders vermeldt.
 5. De opdracht komt tot stand nadat de opdrachtgever de door dienstverlener uitgebrachte offerte schriftelijk heeft aanvaard of wanneer dienstverlener een mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever heeft bevestigd. Indien de offerte niet op enige wijze door de opdrachtgever wordt bevestigd en dienstverlener met instemming van de opdrachtgever toch tot uitvoering van de opdracht overgaat, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.
 6. Mondelinge toezeggingen verbinden dienstverlener pas nadat zij deze toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.Artikel 5 – Prijzen
 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het Muziekkwartier geniet voor de activiteiten een CRKBO-certificering en is daardoor vrijgesteld van btw.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering 

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 september aan te passen.
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden ten minste twee maanden voorafgaand aan de verhoging medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen 
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde. 
 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Intrekking opdracht

 1. Het eerste gedeelte van Het Muziekkwartier abonnement bestaat uit een vaste periode van één jaar (12 maanden). Het staat opdrachtgever vrij om ná dit eerste jaar de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen, met inachtneming van één kalendermaand.
 2. Het is opdrachtgever toegestaan om tot 3 maanden voorafgaand aan de start van de opdracht deze kosteloos te annuleren.
 3. Het is opdrachtgever toegestaan tot 6 weken voorafgaand aan de start van de opdracht de datum te verschuiven zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht. Voorwaarde hiervoor is dat er sprake is van een dringende aantoonbare reden.
 4. Indien een opdracht aan dienstverlener is verstrekt, maar deze vóór de start daarvan door opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt afgezegd heeft dienstverlener recht op de volgende compensatie:
  – tot 30 kalenderdagen voor de geplande start: 50% van de overeengekomen prijs
  – 30 kalenderdagen voorafgaand aan de geplande start is opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 5. Dienstverlener heeft het recht een opdracht tot 2 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering te annuleren, onder terugbetaling van eventueel reeds van de opdrachtgever aan dienstverlener betaalde gelden. Buiten terugbetaling als voornoemd, zal dienstverlener nooit schadeplichtig zijn richting de opdrachtgever. Annulering door dienstverlener korter dan 2 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering is, onder dezelfde voorwaarden, toegestaan in geval de door dienstverlener ingeschakelde adviseur of medewerker verhinderd is om gezondheidsredenen of vanwege ernstige ziekte of overlijden van een naast familielid of relatie.
 6. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.
 7. Bij een open inschrijving via de webshop geldt een bedenktermijn van 14 dagen vanaf het moment van aanmelden.

 Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Dienstverlener communiceert vooraf wat er nodig is om de opdracht naar verwachting te kunnen uitvoeren.
 2. Dienstverlener zal zich inspannen om de opdracht op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De reikwijdte van deze verplichting is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng/inzet van opdrachtgever en de door opdrachtgever aangeleverde relevante informatie.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat er geen garanties worden gegeven met betrekking tot het met de opdracht nagestreefde doel of het door hem beoogde resultaat.
 4. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 5. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 7. De opdrachtgever zorgt ervoor dat dienstverlener tijdig bezit krijgt van alle relevante en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die dienstverlener nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht en dat de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers of hulppersonen van de opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn.
 8. Dienstverlener heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en de daardoor ontstane (meer)kosten volgens de gebruikelijke tarieven van dienstverlener aan de opdrachtgever in rekening te brengen als de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken voor dienstverlener beschikbaar is of als de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet.
 9. Als door dienstverlener in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 10. Dienstverlener is bevoegd om, indien zij dat voor de goede uitvoering van de gegeven opdracht noodzakelijk acht, bij de uitvoering van de gegeven opdracht derden te betrekken. Een eventueel tekortschieten van deze derden kan slechts aan dienstverlener worden toegerekend, indien dienstverlener bij de keuze van deze derden niet zorgvuldig is geweest.
 11. In geval van ziekte, overmacht of andere onvoorziene situatie, waardoor dienstverlener de training, workshop of andere activiteit niet kan uitvoeren, heeft dienstverlener het recht de activiteit te verplaatsen naar een andere datum. Hiervoor worden geen kosten gerekend door dienstverlener en kan geen schadevergoeding geëist worden door opdrachtgever.
 12. Het is de opdrachtgever toegestaan de locatie te wijzigen tot 48 uur voorafgaand aan de start van de opdracht.

 Artikel 10 – Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt in eerste instantie aangegaan voor 12 maanden, en vervolgens voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden, sneeuwstormen, windkracht 6 en hoger, een pandemie, overheidsmaatregelen en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. In een dergelijk geval beschreven onder lid 1 en 2 wordt door dienstverlener altijd gekeken of tot een voor beide partijen tevreden oplossing kan worden gekomen.
 4. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 Artikel 13 – Verrekening

 Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener. 

 Artikel 14 – Opschorting

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 Artikel 15 – Overdracht van rechten

 Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 – Verval van de vordering

Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 – Garantie 

Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor Het Muziekkwartier enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting. 

Artikel 18 – Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid schade

 1. Wanneer dienstverlener aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. De bepalingen in dit artikel gelden tevens voor het geval dienstverlener aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door dienstverlener bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat dienstverlener is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor niet behaalde resultaten. Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en/of het uitvoeren van de opdracht.
 4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van de opdrachtgever en/of door personen die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
 5. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, annulering of ontbinding door dienstverlener.
 6. Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor directe, materiële schade. Hieronder wordt verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe materiële schade.
 7. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, geestelijke schade, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie. Voormelde opsomming van indirecte schade is niet limitatief.
 8. Aansprakelijkheid van dienstverlener als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien de opdrachtgever dienstverlener direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming bepaalt, en dienstverlener ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 9. Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen na het ontstaan of ontdekking daarvan, schriftelijk bij dienstverlener meldt.
 10. Elke aansprakelijkheid van dienstverlener jegens de opdrachtgever en/of personen die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is, op welke grond dan ook, verjaart door verloop van 6 maanden vanaf de dag waarop de opdracht door afronding, ontbinding of opzegging is geëindigd. Deze termijn is tevens een vervaltermijn.
 11. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium. 
 12. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 13. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 14. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener, zijn leidinggevende of ondergeschikten.
 15. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener en haar medewerkers en hulppersonen voor aanspraken van derden terzake van eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door dienstverlener geleverde wordt gemaakt.
 16. Dienstverlener kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  – een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van dienstverlener ligt en daarom niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
  – enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn of haar ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 17. Dienstverlener is nooit aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de opdrachtgever het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
 18. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of een derde lijdt als gevolg van de toepassing of het gebruik van de producten en/of de resultaten van de werkzaamheden.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn. 
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 21 – Vrijwaring 

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten. 

Artikel 22 – Klachtplicht 

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 
 3. Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.
 4. Op een klacht wordt zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 4 weken gereageerd.
 5. Indien opdrachtgever en dienstverlener niet samen tot een oplossing kunnen komen, wordt de hulp ingeschakeld van Debby ’s-Gravendijk, onafhankelijk jurist. Zij zal de klacht behandelen en een bindende uitspraak doen.

Artikel 23 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De opdrachtgever ontvangt als onderdeel van het abonnement het recht om de aangeleverde materialen te gebruiken en het logo van Muziekkwartier te voeren gedurende de lengte van de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is gebruiker van deze zaken en kan dit onbeperkt gebruiken zolang de overeenkomst geldig is.
 3. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 4. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
 5. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 6. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 7. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 24 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, muziekstukken, liedjes, composities, video’s, geluidsopnames, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 25 – Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
  c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
  d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 26 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht 

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 1000  voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 27 – Niet-overname personeel

Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 28 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Het Muziekkwartier is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Over grote inhoudelijke wijzigingen zal Het Muziekkwartier de klant zoveel mogelijk vooraf informeren.

Artikel 29 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Het Muziekkwartier is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 30 – Privacy en persoonsgegevens

Dienstverlener respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat (persoonlijke) informatie die de opdrachtgever aan dienstverlener verstrekt vertrouwelijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de vigerende regelgeving wordt verwerkt

 

Artikel 31 – Inhoud

 1. Dienstverlener is altijd beschikbaar voor vragen, via het e-mail adres contact@hetmuziekkwartier.nl
  2. Dienstverlener zorgt ervoor dat opdrachtgever toegang heeft tot de digitale leeromgeving van Het Muziekkwartier en zal de daartoe benodigde informatie schriftelijk verstrekken.